   
         
      
  94212
   118
   2014-03-27
   2019-07-20
  597
 
 
【    】
         
                     

                          
      
         

                                       
                                 2005                      2010                    2011                2011 2012                   20132014               2015                                            
                                                   


               

                          

         

                                                         ᠡᠴᠡ                                 
                       ᠪᠠ     ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ    ᠨᠢ      2000        ᠪᠠᠪᠢᠯᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠳᠤ    ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ             ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ 1600   ᠤᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ   ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ       ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠡᠬᠦ                    1695                 ᠪᠠᠶᠠᠨ    ᠤᠯᠤᠰ                              ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ        ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ                                            ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ                       ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ        ᠶᠠᠩᠵᠦ      ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ        ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ                     ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 

    ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠄                                                                                                ᠃


       ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠠᠩᠬᠢ᠄

1)   ︵Retail bank) ᠨᠢ        ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂    ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃
2)    (Private bank Asset Management )  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠨᠢ    ︽ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ︾                 ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠲᠦᠪ ᠲᠦ    ᠃  ᠪᠠᠩᠬᠢ   ᠪᠠᠰᠠ                 ᠪᠠᠩᠬᠢ  UBS, 瑞士银行     


ᠲᠠ      ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ        ︵ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡ︶                                ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ    ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠰ  ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ   Ultra High Net Worth ᠤᠨᠴᠠ ᠳᠡᠰ  ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ  ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂   ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ     ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠦ       
ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ     ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ          ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ       ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ     ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨᠠᠷ      ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ             ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ          ᠦᠲᠡᠯᠵᠦ      ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ       ᠰᠸᠢᠰ  ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ                ᠤᠴᠢᠷ  ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ              ᠃              ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ          ᠪᠠ    ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ             ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠳᠡᠭ              ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠳᠡᠭ         ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ         ᠂     (Securities)       ᠵᠡᠰ (Commodity)            ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠂              ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ (intellectual property)   ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠃                                                    ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠲᠤᠬᠠᠢ      
ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ     ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠡᠷ        ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ    ᠬᠤᠪᠢ  ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠰᠠᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ    ᠤᠳᠤ                   ᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷᠭᠠᠢ   ᠠᠵᠢᠯ    ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃         ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ         ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠲᠤᠮᠤ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ  ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ    ᠡᠴᠡ                     ᠂    ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠃
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ    ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ     ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ    CAIA        CAIA是全球另類投資分析師考試            ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ     ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ            ᠪᠡᠷ            ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠬᠦ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠰᠴᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠳᠠᠭ ᠰᠢᠳᠡ᠃
3)    ᠄ ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ        Credit Suisse 瑞士信贷银行    ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃         ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠩᠲᠠᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ   ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠮᠦᠩᠭᠦ       ᠬᠦᠤ    ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ         ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ           ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠦ      ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ             ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ                                ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ   
ᠨᠢᠭᠡ  ᠲᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ    Samsung 三星 ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ    ᠪᠤᠳᠤᠶ᠎ᠠ   ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ  ᠡᠨᠡ  ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ  ︽ ︾   ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ︽ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ︾ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ    ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠠᠯᠢᠪᠠᠪᠠ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ Alibaba ᠬᠢᠲᠠᠳ  ︽ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ︾    ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ  《  》  ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃   ᠡᠭᠦᠨ  ᠲᠦᠪ        Central Counter party (CCP    ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ   20~30 ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ  ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ CCP ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠸᠠᠷᠢᠺᠠ  JP Morgan/ Goldman Sachs᠂ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ  Barclays ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠲᠠᠭ᠃ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠬᠤᠪᠢ ᠂    5000 6000                  ᠪᠠᠩᠬᠢ      ᠪᠠᠩᠬᠢ   ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠠᠷ  ᠦᠪᠡᠷ  ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂           ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ          Future, Forward, Swap, Options, 期货/掉期                  ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ (Traders)  6    4   ᠂ ᠠᠵᠢᠯ  ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠠᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ    ᠴᠠᠭ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠂   ᠪᠠᠭ  ᠬᠦᠮᠦᠰ      ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ           ᠪᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ                  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ     ᠂   ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠭᠠᠵᠠᠷ 2008      ᠪᠤᠯᠵᠦ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠪᠠᠩᠬᠢ︾       ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂   ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠲᠦ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ    ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ  ᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ   ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ        ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ  (ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  )    ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠬᠦ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠩᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ  ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ    ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ     ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ    CAIA         CAIA是全球另類投資分析師考試            ᠃
       4)   ᠄    ᠂          ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠪᠢ ᠤᠳᠤ    ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ          ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ     ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ                ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ              (香港 Hong Kong)      ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠢᠭᠡ    
ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

4.1)    Market Risk 

    ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ     ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠡᠴᠡ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃    ᠬᠢᠲᠠᠳ        ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠳ᠋ᠦ 70      ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ      
4.2) ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ   FX Risk 
ᠵᠠᠷᠢᠮ    ᠤᠯᠤᠰ         ᠮᠠᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ          ᠮᠠᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ  ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ   ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ                      ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ                                ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ   ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ 
4.3) ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ   Credit Risk 
    ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂         ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ                          ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠦ                                
4.4) ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ     Geopolitical Risk 
             ᠬᠦᠤ  ᠨᠢ      ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ  ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ        ᠤᠯᠤᠰ        ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ 
4.5) ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  Concentration Risk 
      ᠷᠢᠤ ᠲᠢᠨᠲᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ           ᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ   ᠺᠠᠨᠠᠳᠡ ᠤᠯᠤᠰ  ᠮᠠᠨ ‍ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ     ᠷᠢᠤ ᠲᠢᠨᠲᠤ  ᠨᠢ       ᠪᠠᠰᠠ   ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠷ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠭᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨᠤ  ᠪᠢᠳᠡ    ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠴᠢᠯᠢ   ᠵᠡᠰ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦ     ᠦᠭᠡᠢ᠃   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ    ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ᠎  ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ  ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠃                                                ᠃                  ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠ      
4.6) ᠴᠠᠭ  ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  Liquidity Risk 
 ᠮᠦᠩᠭᠦ    ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ                                    ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ         ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ        30     30                  ᠬᠡᠷᠪᠡ 29  ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ   ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ                      
4.7)    ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  Funding Risk 
ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃   ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠃   ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
 ᠲᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠯ ᠪᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ᠮᠦᠩᠭᠦ                      1)  200    香港  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ                               ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ 20    ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ     2) ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ  ᠤᠯᠤᠰ    20                  7   ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ      3)              ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ     ᠤᠯᠤᠰ                                             
         

ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠴᠠᠯᠢᠩ᠄    ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ                            4000         5000         ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ    ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃             ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠲᠠᠭ                   ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ                                            ᠤᠯᠤᠰ               ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠦ         ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ                ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ    ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ    ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠤᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨᠠᠷ᠎               ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ      ᠳᠤ                              ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯ      ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ      ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠴᠢᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ         ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠵᠦ᠂             ᠃


                           

      
               

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2018-05-24 17:08
   511 
    1660 
    
8
  



 
   2018-05-24 21:08 
   2018-05-24 17:20 
   
 






 









     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  