     
   ☆☆    
       
  3747330
   5601
   2012-03-04
   2019-12-13
  3987
 
 
【   】
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠎᠎ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 

                                     ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠢᠨᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ

         

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ 《 ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ》ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ 《ᠬᠠᠤᠯᠢ》 ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ《ᠬᠠᠤᠯᠢ》ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠬᠦᠢᠰᠤᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠢᠰᠤᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ Q᠄ 《 ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ⑥ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ᠍ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠠᠡᠭᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦ᠍ᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠤᠴᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ  ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ 1994 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 1 ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ 1994 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 1 ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠪᠠᠮᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠭᠠᠤ 5600 ᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠬᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠴᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ M᠄ 《 ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ 5600 ᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ 25 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 8800 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦ᠍ᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ ⑦》᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠡᠭᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ 《 ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ 》 ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠲᠤ ᠨᠢ 《 ᠵᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ 》 ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠤᠨᠯᠢᠭ᠌᠍ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠄《ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠡ⑧》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤ ᠯᠢ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠄ 《 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ  ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ 〔9〕》 ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ᠄ 《 ᠦᠪ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠤᠱᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠡᠭ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠬᠠᠶᠸᠺ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ︵Friedrich August von Hayek︶ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ〔10〕》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ   《 ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 5600 ᠮᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠴᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ M᠄ 《ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠶᠢᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠤᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ⑨》 ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ M ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ M ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ 1997 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ》 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ 1997 ᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ 1997 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ 1997 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ 》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ 《 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ 》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 《 ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ A ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠱᠢᠪᠡᠯ A ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠤᠮᠸᠷᠲᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠸᠯᠢᠨᠥᠸ ᠤᠰᠸᠲ᠋ᠷᠥᠮ︵ElinOstrom)  ᠤᠨ 《 ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ 》 ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ 《 ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ 》 ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ《 ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ 》 ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ 》 ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ  ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《 ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2018-06-03 16:46
   241 
    36 
    
0
  



   
 

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  