     
   ☆☆    
       
  3747137
   5589
   2012-03-04
   2019-12-08
  3981
 
 
【   】
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠎᠎ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ   

                                     
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ    ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ

ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ᠍ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠦᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ 《 ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ 》 ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ 《 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ 》 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ    ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ  ᠤᠨ    ᠬᠠᠤᠯᠢ    ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ

         

ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠳᠡᠭ ᠤᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠡᠭᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ《 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠰᠢᠳᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ 《ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠴᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ〔9〕》᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷ 《 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ《 ᠬᠠᠤᠯᠢ》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠲᠤ 《 ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ》ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠡᠭᠵᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠡᠭ ᠫᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ 《 ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ》 ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠸᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠰᠠᠸᠯᠢ᠂ ᠹᠠᠯᠺ᠂ ᠮᠤᠸᠸᠷ︵Sally Falk Moore︶《 ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ Semi — Autonomous Social Field Theory 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 《 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ 〔10〕》᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠸᠯᠢ᠂ ᠹᠠᠯᠺ᠂ ᠮᠤᠸᠸᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《 ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠢᠩᠬᠢᠪᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠶ‍ᠢ〈 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠰᠢᠳᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ〉ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ〔11〕》᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠋᠍ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ 《 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ〔12〕》᠃

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠦᠪ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠄

①J (ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ 37 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠾᠸᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ) ᠶ᠋ᠢ 2015 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 4 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

②Q (ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ 62 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠾᠸᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ) ᠶ᠋ᠢ 2016 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 28 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

③2015 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠾᠸᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠡᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡ᠄

〔1〕洪函᠄ ︽法律人类学视野下的法律多元》᠂ 138 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 云南大学学报法学版᠂第25卷第4期᠂ 2012年7月

〔2〕 梁治平᠄ ︽法律的文化解释》᠂ 54 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 生活᠂读书᠂新知三联书店 1994

〔3〕 马贤余 · 冯丁丁᠄ ︽法人类学研究综述》᠂ 思想战线᠂ 2010年人文社会科学专辑 第36卷 ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠮ ᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ

〔4〕 赵旭东 ᠄ ︽法律与文化—法律人类学研究与中国经验》᠂ 28 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 北京大学出版社 2011

〔5〕 劳伦斯·罗森著[美〕彭艳崇译 ︽法律与文化—一位发人类学家的邀请》᠂152 153 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 法律出版社 2011

〔6〕 额尔登᠄ ︽蒙古族习惯法的法理学分析》᠂西北民族大学学报(哲学社会科学版)2008年第2期

〔7〕 郭晓寒᠄ ︽蒙古族习惯法对民族地区法制建设的影响》᠂法制与社会2015年第7期(上)

〔8〕〔美〕埃莉诺·奥斯特罗姆著 余逊达᠂陈旭东译 ︽公共事务的治理之道 — 集体行动制度的演进》᠂ 41 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 上海译文出版社 2012

〔9〕〔美〕约翰·麦·赞恩著 刘昕᠂胡凝译 姜渭渔审校 ︽法律的故事》᠂ 245ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 江苏人民出版社 1998 ᠂ 鄂崇荣 ︽法律人类学研究的回顾与反思》᠂青海民族研究᠂第23卷第4期᠂2012年10月 ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠮ ᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ

〔10〕 Moore Sally Falk. ︽法律与社会变迁:以半自治社会领域作为适切的研究主题》᠂转引自李婉琳᠄︽社会变迁中的法律—穆尔发人类学思想研究》᠂194 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂中国人民公安大学出版社 2011

〔11〕 谢晖᠄ ︽法人类学视角的法:静态与动态》᠂政法论丛 第3 期2014年6月

〔12〕 张晓红᠂郭兴华᠄ ︽纠纷¨从原始部落到现代都市 —当代西方法律人类学视野下的纠纷研究》᠂广西民族学院学报(哲学社会科学版)᠂ 第31卷第5期᠂ 2009年9月

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2018-06-03 16:56
   410 
    30 
    
0
  



   
 

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  