ᠲᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ
  ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ       
   
  201
   1
   2018-07-12
   2018-07-12
  1
 
 
【   】
ᠵᠠᠮ

ᠴᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ‍ᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠬᠠᠷᠠᠡᠭᠭᠤᠢ

ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠂ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡ


ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠨ

ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠦᠨᠦᠷ ᠴᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠬᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ

ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠡᠭ ᠰᠢᠨᠠᠯᠣᠯ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠷᠠᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ

ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠢ  ᠵᠣᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
   2018-07-12 02:42
   37 
    39 
    
1
  



 
   2018-07-12 08:49 
   
 


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  