ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌       
      
  10772
   53
   2017-12-19
   2019-05-15
  164
 
 
【   】
  
 
 
×
 
   2018-07-31 11:38
   288 
    321 
    
0
  



 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠁
      2018-07-31 14:49 

ᠪᠠᠰᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠳ᠋᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠸ᠋ᠨ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂  ᠥᠨᠢᠷ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲᠸ᠋ᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠣᠤ ᠬᠤᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠥᠲᠥᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ  ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠦᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠃

      2018-07-31 14:47 
                                      
   2018-07-31 12:37 
     
ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠢᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠡ  ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ  ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ  ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ  ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠃
        /2018-07-31 
   
 
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  