  
         
   
  4309
   252
   2018-06-24
   2018-11-16
  384
 
 
【   】
  
 
 
×
  
   2018-08-05 08:15
   196 
    732 
    
1
  



 

ᠠᠷᠪᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠ  ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠢ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠸ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢᠨ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂  ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠦ︖ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ цензор - censᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ censᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌   2018-08-06 21:19 
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌     
                                                                                                                                                                          
        /2018-08-08 
ᠲᠠ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠴᠢᠰᠢᠶᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ᠃
    2018-08-06 06:55 
      
        /2018-08-06 
   2018-08-05 20:50 
     
        /2018-08-05 
ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠴᠦᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ  ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌   2018-08-05 10:10 
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌     
        /2018-08-05 
   2018-08-05 08:42 
     
        /2018-08-05 
   
 

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  