  
      ★★★    
       
  142712
   80
   2012-03-01
   2020-08-06
  338
 
 
【  】
       

                    

                                              

                            

        monggol

        kompiutwr

        saihan

        gool

        munghe

        uljei


   

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  
   2018-09-12 10:48
   10952 
    3315 
    
5
  



 
                         
   2020-06-15 15:39 
     
    13789464030         
           /2020-06-15 
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖
ᠬᠠᠳᠠ   2020-02-27 15:35 
     
   2020-02-20 10:26 
     
       13674862059  
     /2020-02-20 
 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠢᠪᠠᠯ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠪᠡᠯ  ᠨᠡᠩ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖
ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ弓箭手网络服务 ᠭᠡᠰᠡᠨ公众号 ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ网站导航——蒙文网站—— ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ——螺丝图—— ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠣ—— ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠪᠬᠣ—— ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠰ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ——  ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠥᠢᠷ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠪᠣᠢ᠃
    2019-12-19 16:36 
   N                  
69   2019-01-18 05:53 
                                              
69   2019-01-18 05:42 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ   2018-10-15 19:42 
  
   2018-10-06 13:06 
     
        
        /2018-10-07 
     
        /2018-10-07 

    

                                      10                     

     2018-09-26 10:39 
       
        
        /2018-09-26 
   2018-09-15 16:33 
     
        
        /2018-10-06 
 13   (1/2)  [1][2]    [2]  
   
 


ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠵᠠᠪ






ᠰᠡᠳᠡᠪᠠᠶᠠᠷ


ᠤᠶᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  