   
          
      
  185134
   259
   2014-10-03
   2018-11-10
  763
 
 
【      】
        
 
 
×
 
   2018-11-07 08:59
   280 
    2347 
    
8
        
  



 
          ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ  ᠲᠠ  ᠪᠣᠯ  ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠮᠠᠰᠢ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠦᠭᠡᠳ   ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ   ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠳ᠋ᠦ  ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ  ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕
    2018-11-12 08:26 
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   2018-11-08 15:55 
   2018-11-07 10:33 
   
 








ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ


ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  