
          
      
  583
   3
   2018-11-01
   2018-11-22
  4
 
 
【  】
ᠦᠷᠭᠦᠬᠡ   ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
 
 
×
  ᠤᠰᠬᠠᠯ
   2018-11-07 10:03
   269 
    52 
    
0
ᠦᠷᠭᠦᠬᠡ   ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
  



 
ᠰᠧᠦ  ᠭᠧᠦ  ᠬᠦᠳᠤᠴᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠦᠵᠡᠬᠦ   ᠳᠦ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠰᠦᠭ   ᠭᠠᠷᠦᠵᠦ  ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠬᠦᠳᠤᠴᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠳᠦ  ᠰᠠᠯᠦᠮᠠᠯ  ᠦᠰᠦᠭ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃ 
      2018-11-08 11:18 
 ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 4  ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ  ᠰᠡᠶᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠮᠢᠨᠢ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
      2018-11-07 10:14 
   
 
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  