 
         
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  3043
   47
   2018-10-10
   2019-02-28
  37
 
 
【      】
   
 
 
×
 
   2018-11-08 10:17
   180 
    172 
   
1
  



 
ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠥ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂ ᠲᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡ ᠬᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠥᠨ ᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡ ᠬᠦᠢ᠂᠂᠂᠂
    2018-11-11 09:31 
     2018-11-08 10:18 
       
        /2018-11-08 
   
 
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  