   
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  2115491
   3605
   2014-11-13
   2019-04-23
  2616
 
 
【     】
   
 
 
×
 
   2018-11-08 22:38
   226 
    287 
    
0
  



 
        ︽ ᠭᠣᠪᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠮᠰᠢᠭ  ︾  ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠭᠤᠶᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂    ᠬᠣᠪᠢ   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ   ᠡᠬᠡ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ    ᠶᠢᠨ   ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ  ᠢ   ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢ  ᠪᠦᠦ  ᠮᠡᠳᠡ ᠂   ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ   ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠂  ᠢᠷᠪᠤᠰ  ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠯᠡ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠦᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ  ᠤᠴᠢᠵᠦ  ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
    ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ 
    2018-11-12 08:47 
   
 
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  