
           
       
  32996
   99
   2016-03-12
   2019-05-12
  243
 
 
【   】
      
 
 
×
    
   2018-12-06 14:06
   325 
    1778 
    
3
  



 
ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠃ ᠴᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
   2018-12-11 09:37 
     
   2018-12-06 22:34 
          
    2018-12-06 22:09 

ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠦᠢᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽蒙古文授课学校︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

   2018-12-06 20:28 
                   
   
 



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  