ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌       
      
  10881
   53
   2017-12-19
   2019-05-24
  164
 
 
【   】
       
                                                          

  хөөмийлөх        喉咪              呼麦      хүүмай                         mongoltoli.mn   монгол хэлний их тайлбар толь              
                            бат  урт                                   хасаа                          
                                               өглөө                                         
                               
                                                   
                                                                                                           
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
2019-7-1                   200    
 
 
×
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
   2018-12-17 14:55
   516 
    300 
    
2
  



 

ᠶᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ︽ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ︾ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ — ᠪᠠᠶᠢᠵᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

 

   2018-12-20 23:51 
  
   2018-12-17 18:06 
     
        /2018-12-17 
     2018-12-17 15:42 
       
 ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕
        /2018-12-17 
   2018-12-17 15:38 
   
 



ᠫᠦᠷᠱ






















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  