 
          
      
  9009
   106
   2018-05-18
   2020-05-30
  252
 
 
【   】
                    16                       

                                            

                                        

                               

                           

                                                                  35                                                                                                   21                       

     《     》       /PhD/                                       

                                                           1-3                                                                              

                                                                                                             МИТ                          

   300        50      

                    

      300        50       18                         《                        3000 —  》            

                                                                         


            MIT     《》       


           

            《              》                   ()                    21                                                                       

         1990     TOEFL         (НЭТИ)         

                               MIT     《》                   

                

                  >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2018-12-30 10:47
   412 
    388 
    
0
  



   
 




69

















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  