     
   ☆☆    
       
  3743707
   5295
   2012-03-04
   2019-06-25
  3808
 
 
【   】
         
                                         6                                                                                                      1807     ɑ  ə  n                                                                                               

2                                  7                                                                                            书面语                                 2004                                                              8                                                              

                                                 -                                                             -                                                                

                             o   u   ö   ü                                                                                                               9            

                                            1723-1736                                                                         44                                                                         56                              23    123                123          13-14                                          123               1750                  126                                                                      1828                      123            73                                                           10                            73    19                                             21                                    

                                                                                                                                                  o u ö ü       1823  1824  1825  1826                       20                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3                  1995                                                                                                                     11                                                                                                                              

3  1                                 1599                          1632                               6   19      2      8    35                                                                                                                                                                                                                                                                  185D 185E 185F 1861 1862 1863 1865 186A 1873 1874 1875              1844 1849    184A    184B 184F    1853 1854 1856    1857    1859              

3  2    1587                                                                                                                          1880 - 18AA   43                                                                         17-18                                                        

                                 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

                                                                                 1995                       156                       1807   1829   184A   184B   184F   1855   1859   185D  185E   1861   1862   1863  1887  1889   188A   1899                                                                                   vmong                                                                   NEC                 MLS              

                  -         -                                                   

         

                                                                   

                                                                                                           

                                                                                             

                                                         ɑ  ə  n        o  u       ö  ü   1807   1823   1824   1825   1826                            o  u   ö  ü                                                                              o  u   ö  ü                     

                                                                                                       

                                                                



1                                                                                          

2     百度  编码是信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程也称为计算机编程语言的代码简称编码       

3             The Unicode Standard 6.0 Copyright 1991-2010 Unicode Mongolian Range:1800-18AF    

4       2008  371    

5       2008  370    

6       2008  376    

7              1957   21    

8              2004   16    

9       2008  373    

10           2015   181    

11 1995  7  1  蒙古文、托忒文、锡伯文  含满文  编码提案   征求意见稿    

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
2019-7-1                   200    
 
 
×
 
   2019-01-06 18:51
   100 
    136 
    
1
  



 
              
   2019-01-07 10:46 
                                 
   2019-01-07 09:03 
   
 



ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  