   
          
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ     
  421
   8
   2018-11-18
   2019-06-13
  3
 
 
【   】
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯ

ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠣᠨᠢᠨ ᠤᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ

ᠴᠡᠡᠭᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ


ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ

ᠦᠤᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠤᠷᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ

ᠴᠡᠡᠭᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ


ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ

ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠦ ᠨᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ

ᠴᠡᠡᠭᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
2019-7-1                   200    
 
 
×
   
   2019-01-09 11:55
   98 
    170 
    
0
  



   
 










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  