ᠰᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  40371
   165
   2017-04-25
   2019-03-23
  227
 
 
【      】
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ
 
 
×
    
   2019-01-10 19:32
   621 
    1433 
    
1
  



 
                                                               
   2019-01-15 08:30 
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠᠪ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠸ᠋ ᠹᠧᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠸ᠋ ᠹᠧᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢᠰᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠸ᠋ᠨᠢᠨ ᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ᠃
      2019-01-12 21:40 
123     
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ︖ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠠ︖ ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ︖  ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃
        /2019-01-13 

              
     2019-01-11 09:30 
   
 

123
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ























     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  