  
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  41054
   181
   2017-04-25
   2019-06-09
  242
 
 
【      】
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ

2019 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 43 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠦᠨ᠃
2019 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠢᠩ ᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸ᠋ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠢᠩ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠰᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠾᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1952 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠢᠩ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ ᠪᠣᠯ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠢᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ︶  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠱᠠᠨᠰᠢ᠂ ᠶᠦᠨ ᠨᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠰᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠾᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠾᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ︵ 1211-1279 ) ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠽᠪᠸ᠋ᠺᠰᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠵᠢᠺ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ︶ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠸᠡᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠨ ︵1236-1295) ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠡᠢᠳᠮᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵1265 ) ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠠᠢᠳᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠩ ᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠲᠣᠮᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠺ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠤᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠵᠢᠺ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠯᠸ᠋ᠨᠢᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
2019-7-1                   200    
 
 
×
    
   2019-01-10 19:32
   645 
    1470 
    
1
  



 
                                                               
   2019-01-15 08:30 
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠᠪ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠵᠸᠦ ᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠸ᠋ ᠹᠧᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠦᠸ᠋ ᠹᠧᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢᠰᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠸ᠋ᠨᠢᠨ ᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ᠃
      2019-01-12 21:40 
123     
ᠵᠸᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ︖ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠠ︖ ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ︖  ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃
        /2019-01-13 

              
     2019-01-11 09:30 
   
 


123
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ






















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  