     
   ☆☆    
       
  3752066
   6155
   2012-03-04
   2020-07-07
  4147
 
 
【   】
      1          
                                                

               (              )                                                                                        2                                          1000           6           634                   Kiratarjuniya    ( Bharavi 5 th century )     630     ( Banabhatta 590 )  ( Harsacarita )                                   4      3                                  
                                           ( Works of Kalidasa )      1966  1984                                            Sringaratilakam    Rtusamharam (    )             Meghadutam (   )           Kumarasambhavam (     )    Paghuvamsam (    )             

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                 >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
  
   2012-03-21 00:00
   504 
    86 
   
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  