     
   ☆☆    
       
  3750330
   5899
   2012-03-04
   2020-03-29
  4085
 
 
【   】
      1          
                                                

               (              )                                                                                        2                                          1000           6           634                   Kiratarjuniya    ( Bharavi 5 th century )     630     ( Banabhatta 590 )  ( Harsacarita )                                   4      3                                  
                                           ( Works of Kalidasa )      1966  1984                                            Sringaratilakam    Rtusamharam (    )             Meghadutam (   )           Kumarasambhavam (     )    Paghuvamsam (    )             

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   
                                                                            1579    19                 1096    9                                                                                                   

                                    115                                                                                                                                                                                 1963           1989        
          
           
           
         

           
           
         
             

            
          
         
           

           
            
        
         

              
         
        
            

           
         
          
              

           
          
           
            

         
            
              
              

              
           
             
               

       
          
          
          

           
         
           
          

        
          
            
          

              
             
         
         
         
           
          
            

       
          
             
          

           
          
           
          

          
          
          
          

          
           
             
             

         
          
        
          

         
         
       
            

         
           
           
             
          
          
         
         

         
       
         
          

            
           
          
         
                        
                
  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
  
   2012-03-21 00:00
   444 
    86 
   
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  