
           
      
  37256
   130
   2016-03-12
   2020-07-17
  291
 
 
【   】
     

   

                                       

      

    2016.3.4                                                                           

                                                                                                       

                1984                                                                             1983                  

                                                            1998                                                                                                                                                                       

                               >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
    
   2019-01-23 15:50
   672 
    784 
    
1
  



 
      2019-02-02 21:45 
     2019-01-28 10:34 
    ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠥᠪ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠴᠦᠢᠵᠢᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ︽ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢ︾ ᠵᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ︽ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠦᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ︽ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ︾᠂ ︽ᠣᠨᠣᠨ︾᠂ ︽ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ︾᠂ ︽ᠣᠶᠣᠨ︾᠂ ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ︾᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠁ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ︽ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢ︾ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠦᠦ ᠁

   2019-01-25 16:44 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠫᠦᠷᠱ










ᠶᠥᠨᠭᠭᠡ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  