ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  1681
   23
   2019-01-13
   2019-09-13
  21
 
 
【   】
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠹᠸᠶᠢᠰᠪᠦ᠋ᠺ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ᠃ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠲᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠭᠷᠸᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠵᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ!

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠦ᠄
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-02-02 16:15
   400 
    295 
    
0
  



 
   2019-02-06 06:33 
   
 




ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  