ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  1682
   23
   2019-01-13
   2019-09-13
  21
 
 
【   】
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠹᠣᠨᠲ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ《ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠦ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠹᠣᠨᠲ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠹᠣᠨᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ 《ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠹᠣᠨᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠹᠣᠨᠲ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠹᠣᠨᠲ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠊ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ windows ᠰᠶᠰᠲᠸᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠹᠣᠨᠲ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠄

Mi᠎crosoft ᠵᠢᠨ Mongolian Baiti ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠢᠭ ᠨᠢ 1857 (ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠰᠢᠪᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠄ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ᠄
ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ ?? ᠩᠭ᠋᠊ ᠂ ᠩᠭ᠌ ᠊ᠮᠮ᠊..... ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ? ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ 1800+ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ?

ᠲᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠶᠣᠨᠯᠢᠭ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ《 ᠩ ᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠢᠷᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ《 ᠩ᠌ᠭ᠋ 》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠩ ᠭ》 ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠩ᠌ᠭ᠋》ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠪᠠᠯ ᠲᠢᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ《ᠩᠭ᠌ 》 ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ 《᠌᠊ᠩ》ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠄
ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠢᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠦ ? ᠪᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃
ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ?

《ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ 1800 ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ?   ᠲᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ 18** ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ 18**.init ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ 18**.medi᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ 18**.fina ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠲᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ 18**.1᠂ 18**.2᠂ 18**.3᠂ 18**.init.1᠂ 18**.medi.1᠂ 18**.fina.1᠂ 18**.isol ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ 《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ》 ᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ! ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠡ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠵᠡ?ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠯᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠢᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ ? ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ MVS(ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷ) ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ ? ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ microsoft ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠹᠲ(ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ᠂ ᠣᠹᠢᠰ᠂ ᠬᠦᠲᠦᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ) ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ? ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠊ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠃ ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠊ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠊ᠬ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠎᠊ᠮ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠯ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠨ᠎ᠠ ... ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠬᠠ ᠬᠠ
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-02-22 14:28
   554 
    269 
    
1
  



 
   2019-02-22 23:15 
     
ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-02-22 
   2019-02-22 16:37 
     
ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-02-22 
   
 






 


ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  