ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  3528
   26
   2019-01-13
   2020-05-29
  25
 
 
【   】
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠹᠣᠨᠲ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ《ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠦ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠹᠣᠨᠲ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠹᠣᠨᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ 《ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠹᠣᠨᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠹᠣᠨᠲ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠹᠣᠨᠲ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠊ᠤᠳ ᠊ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ windows ᠰᠶᠰᠲᠸᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠹᠣᠨᠲ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠄

Mi᠎crosoft ᠵᠢᠨ Mongolian Baiti ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠢᠭ ᠨᠢ 1857 (ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠰᠢᠪᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠄ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ᠄
ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ ?? ᠩᠭ᠋᠊ ᠂ ᠩᠭ᠌ ᠊ᠮᠮ᠊..... ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ? ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ 1800+ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-02-22 14:28
   690 
    282 
    
1
  



 
   2019-02-22 23:15 
     
ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-02-22 
   2019-02-22 16:37 
     
ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-02-22 
   
 






 


ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  