ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  1681
   23
   2019-01-13
   2019-09-13
  21
 
 
【   】
ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
       ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ https://unicode-table.com/cn/


ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠶᠢᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠣᠳᠣ᠂ ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠳ᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ 80 ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ᠃
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ?

ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠮᠠᠷ᠂ 640 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ 256 ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠁160ᠦᠰᠦᠭ᠃
ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠦᠢ᠂ 1168 ᠦᠰᠦᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ 60 ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠯ 1200+ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠫᠠᠭᠪᠠ᠁ 64ᠦᠰᠦᠭ᠃
ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠣᠶᠣᠩᠪᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠁

96 ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ᠃
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠦ ? ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠣᠳ᠋ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠳᠡ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ 256 ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 256 ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠃᠃

ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠪ  ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠮᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠭᠡᠳ 256+48+96+688+144=? ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠨᠢ ᠴᠣᠯ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1000+ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ + ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠦ (ᠪᠠᠰᠠ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ) ? ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ! ᠪᠢ ᠴᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠦᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠯᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠯᠡ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-02-26 17:11
   455 
    948 
    
2
  



 
   2019-03-21 21:40 
     
 ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-03-25 
  
   2019-03-18 00:10 
     
ᠲᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2019-03-25 
   2019-03-06 17:43 
     
        /2019-03-07 
   
 


























     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  