ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌       
      
  10760
   53
   2017-12-19
   2019-05-15
  164
 
 
【   】
    
 
 
×
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
   2019-03-07 19:10
   690 
    891 
    
1
  



 
写的非常有意思,想用母语输入法赞一下 ,结果输入不了,”意义“这一字,
huchutu   2019-04-17 10:24 
huchutu     
ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃
        /2019-04-17 
   2019-03-21 21:23 
     
        /2019-03-21 
   2019-03-17 16:16 
     
        /2019-03-19 
       
        /2019-03-15 
     2019-03-13 11:08 
       
        /2019-03-13 
     2019-03-13 10:14 
       
        /2019-03-13 
       
     2019-03-13 08:45 
       
        /2019-03-13 
                        
     2019-03-08 09:21 
ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃
        /2019-03-08 
       
ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ︽ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ ᠢᠶᠠᠨ︽ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ︾ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ APP ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠢ ᠠᠬᠢᠨ  APP ᠦᠦ᠂ 小程序᠂ 公众平台 ᠪᠠᠷ ᠦᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ 4 ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
        /2019-03-08 
   2019-03-08 07:57 
     
        /2019-03-08 
    2019-03-07 23:18 
      
        /2019-03-08 
 13   (1/2)  [1][2]    [2]  
   
 








huchutu

















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  