 
         
      
  590
   8
   2019-03-17
   2019-07-06
  2
 
 
【  】
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳ
      
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ       ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠡᠷᠯᠢᠭ︾ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ                                    ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠦᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠨᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠯᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠬᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-03-18 22:12
   107 
    126 
    
0
  



 
        
   2019-03-19 21:55 
   
 













     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  