 
         
      
  512
   8
   2019-03-17
   2019-07-06
  2
 
 
【  】
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠡᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠳ 3
    ︽ ᠬᠦᠢ︕ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ︕︾ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠣ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠦᠴᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠶᠠᠬᠠᠨ ᠣᠲᠠᠰᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠣ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠦᠮ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
   2019-03-20 16:10
   86 
    64 
    
0
  



   
 





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  