   
         
       
  202723
   181
   2013-10-20
   2019-04-03
  186
 
 
【   】
          
 
 
×
 
   2019-03-29 07:24
   208 
    204 
   
1
  



 
ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ  ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠂ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ
ᠫᠦᠷᠱ   2019-04-02 20:02 
   
 

ᠫᠦᠷᠱ
























     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  