ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  1662
   23
   2019-01-13
   2019-09-13
  21
 
 
【   】
ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ (ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ) ᠳᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠨᠢ
      ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠯᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ 2005 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠢᠨᠲᠸᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠲᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠣᠹᠲ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠮᠤᠢ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ (ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ)᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠣᠹᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ (昵称) ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ(ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 微博)᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ 此昵称已被占用 ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ 昵称 ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ (ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ? ᠬᠡ ᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ? 100 ᠵᠢᠯ? 200?)᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ? ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ? ᠵᠠ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠤᠩᠭᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠣᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠺᠣᠳ᠋ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪ᠃


ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ (ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ)᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ 特斯拉.com ᠂ http://中央电视台.中国/   ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ〈ᠬᠦᠨᠳᠦ〉ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠦ? ᠡᠨᠡ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ 〈ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ〉 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ? ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ? ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃


ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ https://www.ymw.cn/news/viewnews-1362.html

      

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 微博 ᠰᠢᠬ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ (ᠵᠢᠱᠶᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ 支付宝 ᠰᠢᠬ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ) ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠠᠢ 昵称 ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠯ...........................ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠪ ᠲᠤᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠃


ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-04-02 00:29
   274 
    102 
    
0
  



   
 















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  