ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  1662
   23
   2019-01-13
   2019-09-13
  21
 
 
【   】
kindle  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ 


Amazon(亚马逊) ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ Kindle ᠨᠣᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ kindle ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠦᠨᠢᠺᠦᠳ᠋ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ᠃

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ kindle ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 5.11.1.1 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠶᠦᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠪ ᠪᠠ ᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ( ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ 蒙古文测试ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ )
1.ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠄

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ kindle ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ windows ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ᠃ kindle ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠨᠢ ᠶᠦᠨᠢᠺᠦᠳ᠋ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ .........᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ kindle ᠨᠢ ᠲᠢᠭ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ 5.9.7 ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠲᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠰᠠᠭ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠳᠣ ᠡᠨᠡᠬᠦ 5.11.1.1 ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠦᠦ ᠤᠬᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃


   

2. ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠠᠷᠠᠪ᠄ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠭᠠᠷ (输入法) ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


3. ᠣᠶᠢᠭᠤᠷ᠄ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃


      


4. <ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ> ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ? ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ.......... (一定是我打开的方式不对)᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦᠮ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ <ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ> ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ qqᠭᠠᠷ (输入法)᠂ 百度ᠭᠠᠷ᠂ 搜狗 ᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠤᠷ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃         

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ 1996 ᠣᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠰᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠳ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ? ....... ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ kindle ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ kindle ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-04-02 13:08
   307 
    226 
    
4
  



   
 






ᠵᠠᠮ




ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌














     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  