ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌       
      
  10517
   48
   2017-12-19
   2019-04-25
  149
 
 
【    】
    
 
 
×
  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
   2019-04-08 14:57
   176 
    603 
    
7
  



 
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠠᠢᠢᠬᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ᠃
      2019-04-08 16:39 
ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠥᠭᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ︕
      2019-04-08 16:31 
   2019-04-08 15:57 
ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠳᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
        /2019-04-08 
     
        /2019-04-08 
   2019-04-08 15:56 
     
        /2019-04-08 
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠄ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠢ︕
      2019-04-08 15:12 
   
 


























     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  