           
     
  616175
   5289
   2015-12-13
   2020-02-20
  5276
 
 
【   】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ

    ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃

    ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨᠬᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯ :

    ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ 

    ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠴᠠᠬ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠂ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤᠷᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

    — ᠪᠢ 1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1984 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯ᠎ᠠ᠃

    2015 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨᠬᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦ᠊ · ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠸᠡᠭ ᠯᠧ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠮᠦᠽᠸᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠵᠦᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ 8 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ 15᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 360 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ 102᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    — ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ︽ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︿ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ﹀ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶᠡᠷᠳᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠫᠠᠰᠫᠤᠷᠲ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠧᠲᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠨᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︶᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠱᠸᠡᠭ ᠺᠦᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠤᠤ ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ 24 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠁ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠳᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

    ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾᠂ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠬᠡᠷᠡᠰᠡᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ 500 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠵᠢᠳᠠᠭᠪᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠳᠠᠭ᠂ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾᠂ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠤᠨ 66 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ︾᠂ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠦ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ︾ ︵ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ︶᠂ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

    ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ 1743 ᠤᠨ ᠤ ︽ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠂ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ︔ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲ︔ ᠮᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠦᠬᠡᠨᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠡᠮᠡᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠦ ᠶᠢ ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

    ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠡᠵᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦ᠊ · ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠢᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠸᠠᠺᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠷᠺ᠂ ᠫᠠᠷᠬᠠᠮᠢ᠂ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭᠨᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠡᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ    ᠵᠦᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠡᠷᠢᠯ︾

    ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᡁᠢ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ᠄ ︽ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠰᠠ ᠯᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠴᠦ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠳᠦᠳᠦᠨᠡᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ︽ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᡁᠢ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠤᠬᠠᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠨᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠡᠷᠢᠯ︾ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃

    ᠁

    ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᡁᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

    — ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠳ ᠪᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠶᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ    ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠰᠬᠢᠭᠠᠳ᠂ ︽ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠯᠡᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ﹀ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡ᠃ ᠲᠦᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ 1000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ ᡁᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ︽ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠬᠦᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ ᠯᠡ ᠮᠤᠩᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠨᠬᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠪᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ    ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠵᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠬᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠶᠡᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ

    ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ — ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠡᠮ︾ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

    — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠡ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷ᠃ ᠠᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠬ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ︾ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠩᠰᠡ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠫᠠᠰᠫᠤᠷᠲ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠤᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

    2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ 10 ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠡ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦ᠊ · ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠷᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ︿ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ﹀


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-04-15 10:19
   157 
    201 
    
2
  



 
   2019-04-15 16:22 
     
        /2019-04-15 
   
 











     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  