           
     
  608667
   4454
   2015-12-13
   2019-07-15
  4646
 
 
【   】
 


ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ
ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠨᠢᠳᠦ
ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ︕

 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢᠯᠤᠮ ᠵᠢᠯᠤᠮ
ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ 
ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ︕

ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠮᠡᠯᠡᠰ ᠮᠡᠯᠡᠰ
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ    ︕

ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ     
ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ
ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ︕

ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠢᠯᠠᠰ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ 
 ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︕

ᠬᠠᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠯᠠᠰ ᠤᠯᠠᠰ
ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ
ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ︕

ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠪ ᠬᠦᠪ
  ᠢᠯᠪᠢᠬᠦ 
  ︕

   
  
  

ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠦᠨᠢ ᠡ ᠂᠂᠂᠂᠂

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-04-15 16:29
   84 
    165 
    
3
  



 
   2019-04-17 10:10 
     
      ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ 
 ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠮᠵᠢ  ᠳ᠋ᠦ
 ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ
 ᠪᠦᠬᠦᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︕

        /2019-04-17 
   2019-04-15 17:48 
     
        
         
           
           

        /2019-04-15 
     2019-04-15 17:15 
       
            
             
                
         

        /2019-04-15 
   
 












     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  