           
     
  616176
   5289
   2015-12-13
   2020-02-20
  5276
 
 
【   】
 ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ

ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠨᠢᠳᠦ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ︕


 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢᠯᠤᠮ ᠵᠢᠯᠤᠮ

ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ 

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ︕


ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠮᠡᠯᠡᠰ ᠮᠡᠯᠡᠰ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ

ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ    ︕


ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ     

ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ︕


ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠢᠯᠠᠰ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ 

 ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︕


ᠬᠠᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠯᠠᠰ ᠤᠯᠠᠰ

ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ

ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ︕


ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠪ ᠬᠦᠪ

  ᠢᠯᠪᠢᠬᠦ 

  ︕


   

  

  


ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠦᠨᠢ ᠡ ᠂᠂᠂᠂᠂


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-04-15 16:29
   109 
    169 
    
3
  



 
   2019-04-17 10:10 
     
      ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ 
 ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠮᠵᠢ  ᠳ᠋ᠦ
 ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ
 ᠪᠦᠬᠦᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︕

        /2019-04-17 
   2019-04-15 17:48 
     
        
         
           
           

        /2019-04-15 
     2019-04-15 17:15 
       
            
             
                
         

        /2019-04-15 
   
 












     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  