           
     
  618216
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【   】
 ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ

ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠨᠢᠳᠦ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ︕


 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢᠯᠤᠮ ᠵᠢᠯᠤᠮ

ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ 

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ︕


ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠮᠡᠯᠡᠰ ᠮᠡᠯᠡᠰ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-04-15 16:29
   120 
    173 
    
3
  



 
   2019-04-17 10:10 
     
      ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ 
 ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠮᠵᠢ  ᠳ᠋ᠦ
 ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ
 ᠪᠦᠬᠦᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︕

        /2019-04-17 
   2019-04-15 17:48 
     
        
         
           
           

        /2019-04-15 
     2019-04-15 17:15 
       
            
             
                
         

        /2019-04-15 
   
 












     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  