           
     
  612598
   5083
   2015-12-13
   2019-11-12
  5214
 
 
【  】
ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠥᠩ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
    4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 40 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠦᠩ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢᠰᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠲᠦ ᠨᠢ 75.6 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1997 ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠦ ᠺᠧ ᠱᠧᠦ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤ᠋ ᠺᠧᠦ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-04-16 09:40
   99 
    150 
    
1
  



 
   2019-04-16 17:23 
     
        /2019-04-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  