ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ‍ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ
  .        
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  379
   15
   2019-03-01
   2019-05-20
  14
 
 
【   】


         

ᠬᠣᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠣᠷᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠴᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢ᠋ᠢᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠯᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ᠋ᠢᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ  ᠤ᠋ᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠤᠸᠠᠯᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃


ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠳ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠭᠤᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠢ

ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ  ᠢ᠋ᠢᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠥᠪᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ᠋ᠢᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠢ᠋ᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ  ᠳ᠋ᠦ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠳ

ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ᠋ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ....

                           2019.5.10

***


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ
   2019-05-14 17:39
   56 
    59 
    
0
  



   
 







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  