ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ‍ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ
  .        
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  379
   15
   2019-03-01
   2019-05-20
  14
 
 
【   】
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ


       ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠤ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ  ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋

       ᠲᠣᠭᠤᠨᠤᠲᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠰᠦᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

       ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃


       ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠳ

       ᠲᠣᠷᠮᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ

       ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃


                                       2019.5.12

       ***

      

   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ
   2019-05-14 17:54
   63 
    45 
    
0
  



 
   2019-05-14 22:12 
     
        /2019-05-20 
   
 








     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  