           
     
  609801
   4655
   2015-12-13
   2019-08-25
  4872
 
 
【    】
ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
   

       ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠨᠤ᠂ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ
ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃   
      ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠳᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠤᠷᠭ᠎ᠠ
ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ 500 ᠭᠷᠠᠮ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠬ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
      ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠄ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠭᠠᠶᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠳᠦᠷᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃   
      ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠄ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ
ᠰᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-05-15 10:11
   59 
    133 
    
0
  



 
   2019-05-15 10:49 
     
        /2019-05-15 
   
 







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  