           
     
  608804
   4483
   2015-12-13
   2019-07-23
  4696
 
 
【    】
ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
   

      ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
       ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠰᠤ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂
ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ  ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠮᠢᠨᠴᠤᠭᠦᠷᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠪ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠬᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠦᠳᠡᠩᠰᠡᠵᠤ ᠦᠭᠦᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ  ᠤᠨ
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠰᠠᠴᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠬᠤᠯᠢᠬᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠋ᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋  ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠳᠤ 5%  ᠶᠢᠨ 15 ~ 30 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠦᠵᠦᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ  ᠢ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 10 ~ 30 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠲᠷᠤᠫᠢᠨ  ᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-05-15 10:32
   37 
    36 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:52 
     
        /2019-05-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  