           
     
  617717
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
   

      ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳ᠋ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
       ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠰᠤ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂
ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ  ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-05-15 10:32
   81 
    40 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:52 
     
        /2019-05-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  