           
     
  617717
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠮ
   
       ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠦ   ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠥᠬᠦᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠡᠭᠡᠵᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ   ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠰᠬᠤ᠂   ᠦᠬᠦᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠎ ᠶᠢᠨ   ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠥ  ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ   ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
       ※ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
       ● ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ᠂   ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-05-15 10:33
   70 
    58 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:52 
     
        /2019-05-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  