           
     
  617717
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
   


       ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠬᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠵᠥ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠥ᠂ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-05-15 10:35
   86 
    58 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  