           
     
  608804
   4483
   2015-12-13
   2019-07-23
  4696
 
 
【    】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ


       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ
ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ︵ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ︶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ 20 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 5 — 6 ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      
       ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ
1᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ 6 — 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 1 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ 15 — 18 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
2᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ  ᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ  ᠎ ᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨ  ᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠪᠰᠤ᠂ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ︵ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠢᠩᠭᠡᠠ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ︶᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ︵ᠠᠷᠠᠵᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠵᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠵᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠵᠠ︶᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ︵1   — 3 ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ︶ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃
3᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
      ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠹᠢᠤᠹᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 10% — 30% ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠦᠯᠢᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
4᠂ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ 10% — 30% ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠢᠰᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 30 — 60 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ 15 — 20 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ 72 — 120 ᠴᠠᠭ ᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 110 — 140 T ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠬᠤ ︵ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠢ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ 96 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ  ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ ᠳᠤ 30 — 40 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ 3 — 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠪᠠᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠴᠠᠯᠪᠠᠯ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠤᠭᠤᠳᠠ ︵ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ︶ ᠪᠠᠷ ᠱᠦᠭᠦᠪᠡᠯ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠴᠦᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-05-15 10:38
   48 
    51 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-16 
     2019-05-15 10:52 
       
        /2019-05-15 
   
 







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  