           
     
  617717
   5334
   2015-12-13
   2020-05-26
  5302
 
 
【    】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ


       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ
ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ︵ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ︶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ 20 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 5 — 6 ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
       ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      
       ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ

1᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ 6 — 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 1 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ 15 — 18 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

2᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ  ᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ  ᠎ ᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨ  ᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-05-15 10:38
   90 
    58 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-16 
     2019-05-15 10:52 
       
        /2019-05-15 
   
 








     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  