           
     
  608804
   4483
   2015-12-13
   2019-07-23
  4696
 
 
【    】
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ  ᠭᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
   
      ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ  ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠢ  ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
      1. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 200 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ
ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ︶  ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      2. ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 5 ~ 10 ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ 90 ~ 95
ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ  ᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ~ 3
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      3. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50%  ᠶᠢᠨ 200 ~ 300 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂
ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      4. ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ
ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 20%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 3 ~ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      5. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠷᠠᠩ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50% ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ 60 ~ 70 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
᠎ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ︵ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ  ᠶᠢᠨ
ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ︶ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      6. ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ
ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠳᠤ 10 ~30 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ
200 ~ 300 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ
ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠤᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂
ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 2 ~3 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 20 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ
᠎ ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
    7. ᠲᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ
ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
       8. ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ
ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ 5 ~ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠴᠤ
ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      9. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠷᠡᠩ  ᠢ ᠵᠠᠰᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ 95%  ᠶᠢᠨ 50
ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ 4 ~ 5 ᠡᠳᠤᠷ
ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
      10. ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ① ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ
ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 20%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 0.5 ~ 1 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠵᠤ
ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 3 ~ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ② ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ
ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠶᠠᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ③ ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ 5% ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ
ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
      11. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      12. ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠳᠤᠯᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠ 90 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ
ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ 0.5 ᠭᠷᠡᠮ ᠫᠷᠤᠺᠠᠶ᠋ᠢᠨ  ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠤ
ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      13. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠡᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ 16 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠂ 6 ᠰᠢᠳᠤ
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠ  ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      14. ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 6 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠼᠤᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      15. ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ
᠎ ᠳᠤ 2 ~ 3 ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠹᠸᠡᠭᠶ᠋ᠢᠤᠵᠢᠩ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 2 ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ 3 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ
ᠬᠤᠪᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      16. ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 1000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤ 400 ᠭᠷᠡᠮ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ
ᠠᠪᠴᠤ᠂ 2.5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠠᠳ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      17. ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ  ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠼᠤᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ
ᠨᠡᠮᠡᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠦᠯ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ  ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      18. ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ  ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠪᠤᠯ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ① ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ
ᠼᠤᠤ ᠳᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 1 ~ 2 ᠰᠢᠳᠤ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
8 ~ 10 ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ② ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ 0.5 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ
᠎ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 50 ᠭᠷᠡᠮ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 10 ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      19. ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠼᠤᠤ  ᠶᠢ 1᠄ 4
᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ 5 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃
      20. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ
ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ 60 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠨ 50 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠼᠤᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ
ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠢᠭᠠᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      21. ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 1 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ 3
ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠤᠯ 1᠄ 10 ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠪᠠᠰᠠ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ 900 ᠭᠷᠡᠮ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤ᠂ 1 ᠭᠷᠡᠮ ᠫᠷᠦᠺᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ ᠲᠤ
ᠪᠤᠭᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
      22. ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 30 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 30 ᠭᠷᠡᠮ ᠭᠤᠭᠤᠳ  ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ
ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      23. ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ ᠨᠢᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ 100 ᠭᠷᠡᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠨᠭ᠌  ᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠢ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ
᠎ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      24. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠ ︵ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ︶᠂ 100
ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ︵ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ︶᠂ 200 ᠭᠷᠡᠮ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ  ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ
᠎ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      25. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠶᠤᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 20 ᠭᠷᠡᠮ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ 95%  ᠶᠢᠨ 200 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠲᠤ 10 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
᠎ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠴᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      26. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠡᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 30 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 45 ᠭᠷᠡᠮ
ᠯᠤᠬᠠᠱᠸᠡᠭ  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ 45 ᠭᠷᠡᠮ ᠱᠤᠰᠢ  ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ︔
ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ 20 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌᠂ 6 ~ 8 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠ  ᠶᠢ
ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      27. ᠲᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠤ ᠲᠬᠠᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 5 ~ 10 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 90 ~
95 ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠰᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ  ᠢ ᠨᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ~ 3
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ 2 ~ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      28. ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠳᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠰᠪᠠᠯ 2 ~ 3 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ
ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      29. ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠠᠪᠤᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ ᠨᠢᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ
ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃
      30. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 100 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 80 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ
᠂ 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠤᠳᠠ᠂ 40 ᠭᠷᠡᠮ ᠭᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠱᠦᠯᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      31. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ
50 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      32. ᠲᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠨ
᠎ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      33. ᠲᠠᠭᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠮᠪᠤᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠳᠤ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ᠂ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
᠎ ᠨᠢ 5 ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠢᠨ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ
᠎ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-05-15 10:55
   53 
    170 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-15 
   
 



ᠪᠠᠲᠤ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  