           
     
  617717
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ  ᠭᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
   
      ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ  ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠢ  ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
      1. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 200 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ
ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ︶  ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      2. ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 5 ~ 10 ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠦᠳᠦᠵᠤ 90 ~ 95
ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ  ᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ~ 3
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      3. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50%  ᠶᠢᠨ 200 ~ 300 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ
ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂
ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      4. ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ
ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 20%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 3 ~ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      5. ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠷᠠᠩ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50% ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ 60 ~ 70 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
᠎ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ︵ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ  ᠶᠢᠨ
ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ︶ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      6. ᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ 50%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ
ᠰᠢᠭᠦᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠳᠤ 10 ~30 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ
200 ~ 300 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ
ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠤᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂
ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 2 ~3 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 20 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ
᠎ ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
    7. ᠲᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢᠴᠠᠯᠵᠤ ᠨᠦᠳᠦᠭᠡᠳ
ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
       8. ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ
ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ 5 ~ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠴᠤ
ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      9. ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠷᠡᠩ  ᠢ ᠵᠠᠰᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ 95%  ᠶᠢᠨ 50
ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ 4 ~ 5 ᠡᠳᠤᠷ
ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
      10. ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ① ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ
ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ 20%  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 0.5 ~ 1 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠵᠤ
ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 3 ~ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ② ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠ ᠪᠠ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-05-15 10:55
   83 
    172 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-15 
   
 



ᠪᠠᠲᠤ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  