ᠠᠶᠠᠰ
  ᠨᠠᠮᠢᠳᠰᠠᠳᠠᠩ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  514
   8
   2019-05-15
   2020-02-19
  1
 
 
【   】
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
      ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

       ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠴᠡ

ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

       ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

       ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ

       ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠦ ᠠᠯᠳᠠ

       ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠦ ᠠᠯᠳᠠ


ᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠠᠢ

       ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

       ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠ

       ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

       ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠪᠠ‍· ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ 
   2019-05-16 16:05
   311 
    57 
  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ
0
  



 
     2019-05-22 09:23 
   
 


ᠪᠣᠶᠠᠨ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  