ᠠᠶᠠᠰ
  ᠨᠠᠮᠢᠳᠰᠠᠳᠠᠩ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  451
   8
   2019-05-15
   2020-02-19
  1
 
 
【   】
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
      ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

       ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠴᠡ

ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

       ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

       ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ

       ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠦ ᠠᠯᠳᠠ

       ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠦ ᠠᠯᠳᠠ


ᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠠᠢ

       ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

       ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠ

       ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

       ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ

ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ


       ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

       ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ

ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ

         ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠣᠬᠣᠷ

         ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠤᠷᠲᠤ

ᠲᠡᠪᠡᠨᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ

       ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠮ ᠬᠣᠯᠠ

       ᠵᠣᠭᠳᠣᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠬᠣᠯᠠ


ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

       ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

       ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠴᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ

       ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

       ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ


      ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ

      ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠ

ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢ

      ᠬᠣᠪ ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠢ

      ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠡᠭᠡ ᠱᠥᠯᠥ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

      ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠥᠲᠡᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ

      ᠴᠣᠷᠵᠢ ᠥᠲᠡᠯᠪᠡᠴᠦ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠠ‍· ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ 
   2019-05-16 16:05
   286 
    56 
  ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ
0
  



 
     2019-05-22 09:23 
   
 


ᠪᠣᠶᠠᠨ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  