           
     
  616344
   5291
   2015-12-13
   2020-02-25
  5276
 
 
【   】
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ


      ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 200 ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠠ ᠨᠢ 7᠂ 5 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ 13 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 16 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 1226 ᠮᠧᠲᠷ᠂ pH ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 9᠂ 3~9᠂ 6 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠎ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠦᠠ᠃ ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠣ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠶᠠᠩ ᠲᠸᠡᠭ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠳᠠᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠯᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-06-05 10:09
   279 
    112 
    
1
  



 
   2019-06-05 14:44 
     
        /2019-06-05 
   2019-06-05 11:39 
     
        /2019-06-05 
   
 
ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  