           
     
  618197
   5380
   2015-12-13
   2020-07-04
  5315
 
 
【    】
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ


      ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ
᠎ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ
>    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
 
   2019-06-05 15:11
   176 
    95 
    
0
  



   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ








     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  