           
     
  609434
   4609
   2015-12-13
   2019-08-18
  4819
 
 
【    】
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ


      ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ
᠎ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ
᠎ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠠ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠤᠬᠰᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ
ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 2~5
ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠬ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
×
 
   2019-06-05 15:11
   104 
    88 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  