           
     
  618223
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【    】
ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ

      ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ
ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠪᠤᠣ ᠡᡁᠧ ᠱᠣᠣ︶ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ
ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ
ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 50~60 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠦᠪ
ᠦᠯᠠᠳᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ
ᠤᠷᠣᠠ᠃
      1᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠲᠠᠣᠯᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠭᠸᠣ ᠳᠠᠬᠢ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
15 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
      2᠂ ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠃ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠎ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠮᠠᠢ
ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠦᠭᠯᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠳᠣ᠃
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
 
   2019-06-05 15:15
   181 
    82 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  