           
     
  609444
   4613
   2015-12-13
   2019-08-19
  4819
 
 
【    】
ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ

      ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠣᠠ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠡ‍ ᠵᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ
590 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2᠂ 8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ
᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 88 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ
1700 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠱᠢᠩᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠵᠢᠷᠢᠮ
᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
×
 
   2019-06-05 15:18
   107 
    99 
    
0
  



   
 








ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  