           
     
  618320
   5380
   2015-12-13
   2020-07-10
  5315
 
 
【    】
ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ

      ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠣᠠ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
 
   2019-06-05 15:18
   162 
    102 
    
0
  



   
 








     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  