           
     
  618213
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【    】
ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠠᠴᠠ 90 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ 18 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 2~3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 48 >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
 
   2019-06-06 09:16
   144 
    53 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  