           
     
  618320
   5380
   2015-12-13
   2020-07-10
  5315
 
 
【   】
ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ
   

ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠢᠪᠴᠣᠣ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠨᠢ
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠵᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢ  ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠣ ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 250 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 50~100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
 
   2019-06-06 09:24
   120 
    71 
    
0
  



   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  