           
     
  609434
   4609
   2015-12-13
   2019-08-18
  4819
 
 
【   】
ᠥᠮᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ       ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ 50% ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃
             ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠰᠧᠯᠧᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C᠎ ᠨᠢ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ — ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃    ᠵᠥᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠄
      ● ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠳᠤ ᠥᠮᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂
ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠯᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠲᠠᠭ᠃   
      
      ● ᠰᠢᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠼᠠᠨᠳ᠋ᠸᠤ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠸᠠᠨᠳ᠋ᠸᠤ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ
ᠥᠢᠯᠡᠲᠤᠯ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠲᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠥᠢᠯᠡᠲᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃   
      ● ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠᠯᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠢᠯᠡᠲᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠲᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠨ᠃   
      ● ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠯᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃   
      ● ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠮᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ
ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃   
      ● ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠥᠮᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠤᠲᠠᠰ
︵ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋︶᠎ ᠲᠤ ᠰᠡᠲᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠴᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢᠲᠷᠤᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠤ
ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      ● ᠭᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠴᠢᠨᠼᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠡᠲᠡᠰᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ ᠥᠯᠡᠲᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
         
      ● ᠪᠥᠬᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠼᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠷᠰᠸᠡ ᠪᠠ
ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠥᠨ ᠤ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃   
      ● ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠩᠭᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢᠲᠷᠤᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠥᠢᠯᠡᠲᠥᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠯᠠᠩᠭᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢᠲᠷᠤᠲᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠰᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
   
      ● ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠥᠬᠡᠮ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠮᠡᠨ ᠤ
ᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠥᠢᠯᠡᠲᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃   
      ● ᠪᠥᠬᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠮᠥᠬᠦ᠂ ᠮᠥᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠲᠡᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠯ ᠡᠳ᠋ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠲᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠴᠤ ᠂ ᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   
       ● ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠥᠶ ᠎ᠡ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠪᠤᠯᠤᠨ
ᠥᠨᠥᠷᠲᠤ ᠤᠰᠤᠮᠠᠭ ᠢᠰᠥᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠮᠡᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-06-06 09:48
   119 
    155 
    
1
  



 
     2019-06-06 20:33 
       
        /2019-06-07 
   
 


ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  