           
     
  616175
   5289
   2015-12-13
   2020-02-20
  5276
 
 
【   】
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠳ

       1. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      2. ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
      3. ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
      4. ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
      5. ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
      6. ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠳᠠᠩ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃
      7. ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ   ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      8. ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
      9. ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ︵ ᠨᠢᠩ ᠮᠧᠩ︶᠎ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂
ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      10. ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃
      11. ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ
ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      12. ᠦᠯᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      13. ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠺᠤᠯᠨ ︵可乐︶ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ
ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃
      14. ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠭᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      15. ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 40℃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      16. ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠬᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      17. ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠺᠠᠯᠼ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
      18. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
      19. ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃
      20. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ
ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      21. ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
      22. ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      23. ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
᠎ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
      24. ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠬᠢᠰᠬᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ᠃
      25. ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠲᠠᠢ᠃
      26. ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠲᠠᠢ᠃
      27. ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ 60 ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
      28. ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ᠃
      29 ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠡᠯ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
      30. ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 5 ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃
       31. ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠰᠦ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
       32. ᠵᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃
       33. ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠤᠵᠤ ᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
       34. ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠬᠤᠵᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠦᠵᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
       35. ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 3 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ
ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠠᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
       36. ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
      37. ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      38. ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      39. ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠰᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠯ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ᠃
      40. ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠰᠢᠳᠤ ᠰᠢᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠪᠡᠯ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ 50%᠎ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
      41. ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠳᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠸᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 50 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      42. ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ 291 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠺᠠᠯᠼ
ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠼᠤᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ 170 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠺᠠᠯᠼ ᠂ 160 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠺᠠᠯᠼ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 50%᠎ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      43. ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃
      44. ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ
ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃
      45. ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
      46. ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠮ ᠢ 15 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-06-06 15:29
   152 
    240 
    
0
  



 
     2019-06-06 18:54 
       
    
        /2019-06-07 
   
 
arasi




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  