           
     
  617326
   5314
   2015-12-13
   2020-04-04
  5291
 
 
【   】
ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖
               ● ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 99%᠎ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

      ● ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ

ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

      ● ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠬᠴᠠ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠬᠴᠠ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠮᠡᠭᠴᠡ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      

      ● ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠰᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ

ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠤᠡᠵᠢᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

      ● ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠬᠴᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠤᠬᠴᠤᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠦᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠪᠤᠬᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃   

      ● ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠮᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

      ● ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠡᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃   

      ● ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠴᠠ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠡᠴᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃      

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-06-06 16:20
   149 
    150 
    
0
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  