           
     
  618260
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【   】
ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖
               ● ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 99%᠎ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

      ● ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ

ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

      ● ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠬᠴᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-06-06 16:20
   156 
    150 
    
0
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  